Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2013

ShadowScream
0227 937d 500
Reposted byadaaa93 adaaa93

December 01 2012

ShadowScream
1423 3b97 500
Reposted bytarczynRyu333pl
ShadowScream
0301 875b 500

November 30 2012

ShadowScream
5634 7ea6 500
Reposted bykotfica kotfica
ShadowScream
5493 7dbc 500
ShadowScream
5255 2874 500

November 25 2012

ShadowScream
9355 2d9d
Reposted bydirtyappleolcaa

November 24 2012

ShadowScream
7029 4863 500
Reposted bythe-devil-insideblueeyes88piratka-wariatka

November 22 2012

ShadowScream
2504 3aaa 500

November 20 2012

ShadowScream
1952 4eed 500
Reposted byliveyourdream liveyourdream

November 09 2012

ShadowScream
8792 dabb 500
Reposted bytriste triste
ShadowScream
8488 5750

November 07 2012

ShadowScream
9525 426b 500
?????????????.
ShadowScream
9028 7600 500
Reposted bygroznywombat groznywombat

November 04 2012

ShadowScream
Rozmowa - lek na wszystko.

October 31 2012

ShadowScream
2767 4ff1
Reposted bymonalissa monalissa
ShadowScream
2737 2470 500
Reposted bymiziu89 miziu89
ShadowScream
wrzucam Cię do pudełka z napisem 'najważniejsze osoby mojego życia', po czym uśmiecham się sentymentalnie do osób, które tam znajduję. nigdy nie pomyślałabym, że wszyscy mnie zostawicie, gdy będę Was potrzebować najbardziej.
Reposted frommefir mefir viamadeliine madeliine
ShadowScream
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. 
— Eckhart Tolle
Reposted fromstonerr stonerr viamadeliine madeliine

October 29 2012

ShadowScream
1962 fad4 500
Reposted byKlauudia Klauudia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl